Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Nowe pytanie
 Wróć do listy

Faq

 • Pojemniki do gromadzenia olejów odpadowych - jakie powinny spełniac wymagania ?

  2011-11-22 07:37:40

  Oleje odpadowe zbiera się do szczelnych
  pojemników, wykonanych z materiałów trudno palnych,
  odpornych na działanie olejów odpadowych,
  odprowadzajàcych ładunki elektryczności statycznej,
  wyposażonych w szczelne zamknięcia, zabezpieczonych
  przed stłuczeniem.
  Tych wymagań nie spełniają opakowania z tworzyw sztucznych lub szkła.

  Kategorie: O odpadach

 • Jeśli przekazuję odpady w postaci palet drewnianych osobom fizycznym do wykorzystania we własnym zakresie i wystawiam dla nich KPO to co wypełniam w kolumnie "transportujacy" ??

  2011-11-22 07:49:36

  W tym przypadku nie ma koniecznosci wystawiania KPO.

  Kategorie: O odpadach

 • Jak należy zaklasyfikować czynnik chłodniczy usuwany z urządzeń klimatyzacyjnych w pojazdach

  2011-12-23 11:13:40

  Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U nr 112, poz. 1206) czynnik ten należy umieścić w grupie 14 - odpady z rozpuszczalników organicznych, chłodziw i propelenów (z wyłączeniem grup 07 i 08) jako 14 06 01* - freony, HCFC, HFC. Jest to odpad zaliczany do odpadów niebezpiecznych, a ponadto zubożających warstwę ozonową. Skutkuje to tym, że substancje te należy usuwać przy użyciu specjalnego urządzenia, bądź operację tą powierzyć wyspecjalizowanej firmie.

 • Prowadzę warsztat obsługi pojazdów równolegle planują podjąć się transportu różnego rodzaju odpadów. Czy i jakie dokumenty powinienem uzyskać

  2012-01-02 18:18:11

  Zgodnie z treścią art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 roku nr 185, poz. 1243, ze zmianami) prowadzenie transportu wymaga uzyskania zezwolenia, które wydaje starosta właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady. W wypadku jeśli transport odpadów ma być prowadzony również na tzw. terenach zamkniętych, którymi są tereny wojska, policji i w większości wypadków tereny kolejowe wówczas o omawiane zezwolenie należy wystąpić do regionalny dyrektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania transportującego odpady.
  Przy założeniu, że transportujący zamierza odpady odbierać m. in. z terenów zamkniętych po czym drogami publicznymi transportować je do odbiorcy winien się legitymować zarówno decyzją wydaną przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska jak i przez starostę.
  Wniosek o wydanie zezwolenia na transport odpadów powinien zawierać:
  1) wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidywanych do transportu;
  2) oznaczenie obszaru prowadzenia działalności (np. teren województwa, całego kraju);
  4) wskazanie sposobu i środków transportu odpadów (w jakich pojemnikach i jakimi samochodami);
  5) przedstawienie możliwości technicznych i organizacyjnych pozwalających należycie wykonywać działalność w zakresie transportu odpadów (posiadane ADR, uprawnienia kierowców);
  6) przewidywany okres wykonywania działalności w zakresie transportu odpadów (max. 10 lat).

  Rodzaje odpadów należy wyszczególnić zgodnie z ich klasyfikacją podaną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206).

  Należy podkreślić, że w myśl art. 11 ust 4 ustawy o odpadach transport odpadów niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania odpadów odbywa się z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych o czym mówi rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986).
  Przyjmując zlecenie transportu odpadów należy zwrócić uwagę, że zlecający tą usługę jest obowiązany wskazać prowadzącemu transport odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady (art. 25 ust. 4 ustawy o odpadach). Naturalnie prowadzący transport odpadów jest obowiązany dostarczyć te odpady do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego usługę.

  Prowadzący transport odpadów komunalnych jest obowiązany dostarczyć je do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania wskazanych w zezwoleniu na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku nr 236, poz. 2008, ze zmianami).

  W myśl art. 28 ust. 9 ustawy o odpadach transport odpadów wytworzonych w ramach prowadzonej własnej działalności nie wymaga uzyskania wyżej opisanego zezwolenia. W tym wypadku jeśli firma transportować będzie odpady wytworzone w wyniku świadczenia usług w zakresie obsługi pojazdów prowadzonym przez siebie warsztacie nie musi legitymować się opisaną tutaj decyzją. Nie zwalnia to jej jednak z przestrzegania przepisów dotyczących transportu odpadów niebezpiecznych jak też zachowania zasad ochrony środowiska

  Kategorie: O odpadach

 • Przedsiębiorca zajmuje się zbieraniem i transportem odpadów. Czy zawsze musi się legitymować zezwoleniami na prowadzenie i zbieranie odpadów czy od tej zasady są jakieś odstępstwa.

  2012-01-07 13:41:04

  Nie zawsze. O takich odstępstwach mówi rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 roku Nr 16, poz. 154 ze zmianami)

  1. rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów to:

  ex 08 03 18
  ex 16 02 16 Odpadowy toner drukarski z urządzeń biurowych
  15 01 01 Opakowania z papieru i tektury
  15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych
  15 01 03 Opakowania z drewna
  15 01 04 Opakowania z metali
  15 01 05 Opakowania wielomateriałowe
  15 01 07 Opakowania ze szkła
  15 01 09 Opakowania z tekstyliów
  15 01 10 Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i toksyczne)
  16 01 03 Zużyte opony
  16 02 11* Zużyte urządzenia zawierające freony, HCFC, HFC
  20 01 23* Urządzenia zawierające freony
  ex 16 02 13*
  ex 20 01 21* Lampy fluorescencyjne
  16 06 01* Baterie i akumulatory ołowiowe
  16 06 02* Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe
  16 06 03* Baterie zawierające rtęć
  16 06 04 Baterie alkaliczne (z wyłączeniem 16 06 03)
  16 06 05 Inne baterie i akumulatory
  ex 20 01 26* Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe zawierające związki chlorowcoorganiczne
  Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające związków chlorowcoorganicznych
  Inne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe
  20 01 31* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne
  20 01 32 Leki inne niż wymienione w 20 01 31
  20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie
  20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33

  Zbieranie odpadów odbywa się w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż wyrobów przemysłowych oraz produktów w opakowaniach, po zużyciu których powstają odpady określone w powyższej tabeli oraz odpady stanowiące zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, o którym mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495).
  Dopuszcza się zbieranie odpadów stanowiących zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w punktach serwisowych wykonujących naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
  Dopuszcza się zbieranie wymienionych w podanej wyżej tabeli odpadów baterii oraz akumulatorów, z wyłączeniem baterii i akumulatorów ołowiowych, w placówkach oświatowych, kulturalno-oświatowych, punktach serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz w siedzibach urzędów i instytucji. Odpady te (baterie i akumulatory) zbiera się do pojemników wykonanych z materiału nieprzewodzącego prądu elektrycznego, oznakowanych napisem „zużyte baterie”.
  Zebrane odpady, magazynuje się w:
  1) miejscu wydzielonym;
  2) miejscu zabezpieczonym przed dostępem osób trzecich;
  3) sposób uniemożliwiający zmieszanie różnych rodzajów odpadów;
  4) sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.

  Odpady leków magazynuje się w wydzielonym miejscu i w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi.

  Natomiast odpady, klasyfikowane według odrębnych przepisów jako odpady niebezpieczne, magazynuje się i transportuje w opakowaniach lub pojemnikach transportowych odpornych na działanie składników odpadów, posiadających szczelne zamknięcie, uniemożliwiających przypadkowe przedostanie się odpadów do środowiska podczas ich zbierania, załadunku, transportu i rozładunku.

  Kategorie: O odpadach

 • W wyniku wypadku drogowego nastąpił rozlew oleju napędowego z cysterny. Wypadek miał miejsce wiejskiej na drodze gruntowej. Czy należy zdarzenie zgłosić jako szkodę w środowisku ?

  2012-01-09 19:46:00

  Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, ze zmianami) przez szkodę w środowisku rozumie się negatywną, mierzalną zmianę stanu lub funkcji elementów przyrodniczych, ocenioną w stosunku do stanu początkowego, która została spowodowana bezpośrednio lub pośrednio przez działalność prowadzoną przez podmiot korzystający ze środowiska, przy czym jako szkodę w powierzchni ziemi, uznaje się zanieczyszczenie gleby lub ziemi, w tym w szczególności zanieczyszczenie mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi.
  Dodatkowo rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2008 roku w sprawie kryteriów oceny wystąpienia szkody w środowisku (Dz. U. Nr 82, poz. 501) wydane na podstawie art. 10 ww. ustawy mówi, że kryterium oceny wystąpienia szkody w środowisku w powierzchni ziemi jest zmiana lub zmiany powodujące jeden lub więcej z następujących mierzalnych skutków:
  1) przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi, o których mowa w art. 105 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150);
  2) konieczność zmiany dotychczasowego sposobu wykorzystania powierzchni ziemi

  Stąd jeśli w wyniku zaistniałego wypadku drogowego nastąpił rozlew paliwa, a akcja usuwania skutków tego wypadku została przeprowadzona bez zbędnej zwłoki i na tyle skutecznie, że wykonane badania jakości gruntu w rejonie zdarzenia wykażą, że standardy jakości gruntu nie zostały przekroczone nie ma mowy o szkodzie w środowisku i tym samym podmiot (firma przewozowa) nie ma obowiązku zgłaszania zaistniałej sytuacji.
  Z ostrożności podmiot będący przewoźnikiem powinien, po zakończeniu akcji ratowniczej, wykonać wyżej wskazane badania. Zwrócić jednak należy uwagę, że badania te, w myśl obowiązujących przepisów, musi wykonać laboratorium akredytowane. Od laboratorium tego należy oczekiwać interpretacji uzyskanych wyników w odniesieniu do wartości dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi podanych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie standardów jakości gleby oraz standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165, poz. 1359)

 • Czy z chwilą przekazania odpadów firmie, która legitymuje się zezwoleniem na transport odpadów firma ta przejmuje odpowiedzialność za odebrane odpady.

  2012-02-13 08:25:13

  W art. 3 ust, 3 pkt 13 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 roku nr 185, poz. 1243 ze zmianami) posiadacz odpadów definiowany jest jako każdy, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną), z wyłączeniem prowadzącego działalność w zakresie transportu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

  W nawiązaniu do powyższego w art. 25 cytowanej wyżej ustawy powiedziane zostało, że zlecający usługę transportu odpadów jest obowiązany wskazać prowadzącemu transport odpadów miejsce odbioru odpadów oraz posiadacza odpadów, do którego należy dostarczyć te odpady. Przy czym prowadzący transport odpadów jest obowiązany dostarczyć te odpady do posiadacza odpadów, który został mu wskazany przez zlecającego usługę.

  Jak z powyższego wynika przekazujący odpady do transportu odpowiada za nie do czasu przekazania odpadów do firmy, która prowadzi zbieranie, unieszkodliwianie lub odzysk odpadów. Samo oddanie odpadów firmie transportowej nie zwalania przekazującego z odpowiedzialności za te odpady. • Czy transport odpadów podlega określonym przepisom, jeśli tak to jakim ?

  2012-02-14 07:14:25

  W myśl treści rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 grudnia 2002 roku w sprawie zakresu i sposobu stosowania przepisów o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych do transportu odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 236, poz. 1986) do transportu odpadów niebezpiecznych spełniających określone w tych przepisach kryteria klasyfikacyjne dla zaliczenia ich do jednej z następujących klas towarów niebezpiecznych:
  1) klasa 1 — materiały i przedmioty wybuchowe;
  2) klasa 2 — gazy;
  3) klasa 3 — materiały ciekłe zapalne;
  4) klasa 4.1. — materiały stałe zapalne, materiały samoreaktywne i materiały wybuchowe stałe odczulone;
  5) klasa 4.2. — materiały samozapalne;
  6) klasa 4.3. — materiały wytwarzające w zetknięciu z wodą gazy palne;
  7) klasa 5.1. — materiały utleniające;
  8) klasa 5.2. — nadtlenki organiczne;
  9) klasa 6.1. — materiały trujące;
  10) klasa 6.2. — materiały zakaźne;
  11) klasa 8 — materiały żrące;
  12) klasa 9 — różne materiały i przedmioty niebezpieczne.
  stosuje się odpowiednio przepisy o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych.
  Zasady transportu towarów niebezpiecznych określa ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 277, poz. 1367)


 • Czy dopuszcza się mieszanie różnego rodzaju olejów przepracowanych ?

  2012-02-18 11:34:24

  W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2010 roku nr 185, poz. 1243 ze zmianami) w art. 11 ustawodawca mówi „Zakazuje się mieszania odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszania odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, z zastrzeżeniem ust. 2”.
  W ust. 2 tego samego artykułu cytowanej ustawy powiedziane zostało, że: „Dopuszcza się mieszanie odpadów niebezpiecznych różnych rodzajów oraz mieszanie odpadów niebezpiecznych z odpadami innymi niż niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczeństwa procesów odzysku lub unieszkodliwiania odpadów powstałych po zmieszaniu, jeżeli w wyniku prowadzenia tych procesów nie nastąpi wzrost zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi lub środowiska”.

  W wydanym na podstawie ustawy o odpadach rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004 roku w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz. U. Nr 192, poz. 1968) dodatkowo (w § 2) podaje, że:
  • oleje odpadowe zbiera się i magazynuje selektywnie według wymagań wynikających ze sposobu ich przemysłowego wykorzystania lub unieszkodliwiania oraz
  • podczas zbierania i magazynowania olejów odpadowych jest niedopuszczalne ich mieszanie z innymi odpadami i substancjami, w tym zwłaszcza z odpadami stałymi, odpadami PCB, olejem napędowym, olejem opałowym, płynami chłodniczymi, płynami hamulcowymi oraz innymi substancjami i preparatami chemicznymi niebędącymi olejami; dopuszcza się mieszanie różnych rodzajów olejów odpadowych, jeżeli nie wpłynie to negatywnie na proces ich odzysku lub unieszkodliwiania.

  Jak z powyższego wynika dla podjęcia decyzji o ewentualnym mieszaniu odpadów należy bezwzględnie ustalić czy przedsiębiorca, który skieruje je do odzysku dysponuje technologiami wystarczającymi do przetworzenia zmieszanych olejów przepracowanych i na ile stosowane procesy technologiczne nie zostaną zachwiane przy przetwarzaniu takich odpadów.

  Należy tutaj podkreślić, że po zmieszaniu różnego rodzaju przepracowanych olejów kod mieszaniny winien zostać określony jako: 13 08 99 - inne niewymienione odpady wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206)

 • Prowadząc warsztat obsługi pojazdów równolegle podjąłem sprzedaż akumulatorów. Tym samym od klientów odbieram akumulatory zużyte. Jakie dokumenty powinienem uzyskać z zakresu gospodarki odpadami (zużytymi akumulatorami).

  2012-02-23 07:11:28

  Ustawodawca z myślą o ułatwieniu zbiórki zużytych akumulatorów wydał rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2003 roku w sprawie rodzajów odpadów, których zbieranie lub transport nie wymagają zezwolenia na prowadzenie działalności (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 154, ze zmianami), w którym określił rodzaje odpadów, których zbieranie lub transport nie wymaga zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania lub transportu odpadów. M. in. jeśli zbieranie odpadów odbywa się w placówkach handlowych prowadzących sprzedaż wyrobów przemysłowych, które placówka ta zbiera po ich wyeksploatowaniu jest zwolniona z uzyskania zezwolenia na zbieranie i transport tych odpadów. W ww. rozporządzeniu wyspecyfikowane zostały też akumulatory.

 • Prowadzę działalność, w ramach, której korzystam z własnych samochodów. Obecnie część z nich jako wyeksploatowanych likwiduję. Czy powinienem wystąpić o decyzję uzgadniającą wytwarzanie odpadów.

  2012-02-24 07:21:07

  Jeśli kasowane pojazdy, zgodnie z obowiązującym prawem, skierowane zostaną do legalnej, zarejestrowanej przez marszałka województwa stacji demontażu pojazdów bądź do punktu zbierania pojazdów wówczas taka decyzja nie jest wymagana (art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach – Dz. U. z 2010 roku nr 185, poz. 1243, ze zmianami)

 • Prowadzę działalność, w ramach, której korzystam z własnych samochodów. Obecnie część z nich jako wyeksploatowanych likwiduję. Czy powinienem wystąpić o decyzję uzgadniającą wytwarzanie odpadów.

  2012-02-24 07:21:08

  Jeśli kasowane pojazdy, zgodnie z obowiązującym prawem, skierowane zostaną do legalnej, zarejestrowanej przez marszałka województwa stacji demontażu pojazdów bądź do punktu zbierania pojazdów wówczas taka decyzja nie jest wymagana (art. 17 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach – Dz. U. z 2010 roku nr 185, poz. 1243, ze zmianami)

 • Zewnętrznej firmie zlecona została obsługa kotłowni. Kto jest wytwórcą odpadów ? Jakie uzgodnienia z zakresu gospodarki powinien uzyskać eksploatujący kotłownię ?

  2012-02-29 10:26:01

  Z ww. pytania wynika, że obsługę kotłowni prowadzi firma zewnętrzna na podstawie zawartej, stosownej umowy np. umowy, w której zostało powiedziane, że firmie powierza się jej eksploatację. W takiej sytuacji wytwórcą odpadów (popiołów powstałych w wyniku spalania paliw) jest firma, która eksploatuje kotłownię.
  W myśl obowiązujących przepisów wytwórca odpadów jest obowiązany uzyskać stosowne decyzje z zakresu gospodarki odpadami.
  Zgodnie z katalogiem odpadów popioły i żużle ze spalania paliw stałych są klasyfikowane jako odpady inne niż niebezpieczne stąd:
  • jeśli odpadów tych wytwarzanych jest powyżej 5,0 Mg/roku eksploatator kotłowni powinien złożyć informację o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami do starosty (jeśli miasto ma status powiatu wówczas informację należy przedłożyć prezydentowi miasta) właściwego ze względu na miejsce ich wytwarzania (art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243),
  • jeśli odpadów tych wytwarzanych jest powyżej 5 000,0 Mg/rok wówczas należy wystąpić również do właściwego ze względu na miejsce wytwarzania odpadów starosty o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
  Informacja, o której mowa wyżej, powinna zawierać:
  • wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, a w przypadkach, gdy określenie rodzaju nie jest wystarczające do ustalenia zagrożeń, jakie te odpady mogą powodować, właściwy organ może wezwać wnioskodawcę do podania podstawowego składu chemicznego i właściwości odpadów;
  • określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku;
  • informacje wskazujące na sposoby zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko;
  • opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów;
  • wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
  i należy ją złożyć w czterech egzemplarzach 30 dni przed podjęciem działalności, w wyniku której odpady powstaną.

 • Swój warsztat obsługi pojazdów planuję przekazać zainteresowanej jego nabyciem osobie. Czy nabywca będzie mógł legitymować się posiadanym przeze mnie pozwoleniem na wytwarzanie odpadów czy musi wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego pozwolenie?

  2012-03-07 13:27:25

  Prawo dopuszcza przekazanie ww. pozwolenia nabywcy instalacji (tutaj omawianego warsztatu) pod warunkiem, że nabywca przed sfinalizowaniem transakcji wystąpi do organu (urzędu), który wydał przedmiotowy dokument z wnioskiem o przeniesienie na niego praw i obowiązków wynikających z tego pozwolenia. Przy czym nabywca jest obowiązany dać rękojmię prawidłowego wykonania tych obowiązków.
  Przeniesienie lub odmowa przeniesienia praw i obowiązków następuje w drodze decyzji.
  Należy podkreślić, że nabywca przejmuje wszystkie obowiązki ciążące w związku z eksploatacją instalacji na poprzednio prowadzącym instalację, wynikające z pozwolenia i przepisów ustawy oraz ustawy — Prawo wodne i przepisów ustawy o odpadach. Przy czym decyzja o której mowa wywołuje skutki prawne po uzyskaniu tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części, a wygasają po upływie roku od daty ich wydania, jeżeli wnioskodawca nie uzyskał tytułu prawnego do instalacji lub jej oznaczonej części.

 • Jakie używane części, w ramach napraw pojazdów, można ponownie wykorzystać bądź jakie części wymontowane z innych samochodów można wykorzystać zamiennie w naprawianych (remontowanych) pojazdach ?

  2012-04-29 09:23:52

  Obowiązujące prawo mówi o tym, że ponowne użycie określonych części i przedmiotów wyposażenia wymontowanych z pojazdów zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko czyli mówi o tym których części nie można użyć ponownie. Elementy te wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. nr 201, poz. 1666).
  Są nimi:

  1. Poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi, jednostkami kontroli elektronicznej i czujnikami,
  2. Klocki, szczęki hamulcowe,
  3. Przewody i uszczelnianie układu hamulcowego,
  4. Tłumiki układu wydechowego,
  5. Przeguby układu kierowniczego i zawieszenia,
  6. Fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa lub poduszkami powietrznymi,
  7. Układ blokady kierownicy,
  8. Immobilisery wraz z transponderami sterowania elektrycznego,
  9. Urządzenia przeciwwłamaniowe i alarmowe,
  10. Elementy elektryczne i elektroniczne układów bezpieczeństwa jazdy (w szczególności: ABS, ASR);
  11. Przewody paliwowe,
  12. Filtry jednorazowe i wkłady filtra,
  13. Zawory recyrkulacji spalin,
  14. Instalacje zasilania gazem silników,
  15. Automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, łącznie z częścią pasa wykonaną z materiału, klamrami, mechanizmem służącym do zwijania pasów, aktywatorami pirotechnicznymi i mechanicznymi,
  16. Pióra wycieraczek szyb,
  17. Płyny eksploatacyjne, w szczególności: olej silnikowy, olej przekładniowy, olej do przekładni hydraulicznych, olej do układów hydraulicznych, płyn chłodzący, płyn odmrażający, płyn hamulcowy, płyn do układów klimatyzacyjnych,
  18. Konwertory katalityczne (katalizatory),
  19. Kondensatory zawierające PCB

 • Jakie używane części, w ramach napraw pojazdów, można ponownie wykorzystać bądź jakie części wymontowane z innych samochodów można wykorzystać zamiennie w naprawianych (remontowanych) pojazdach ?

  2012-04-29 09:23:53

  Obowiązujące prawo mówi o tym, że ponowne użycie określonych części i przedmiotów wyposażenia wymontowanych z pojazdów zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko czyli mówi o tym których części nie można użyć ponownie. Elementy te wskazane zostały w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2005 roku w sprawie wykazu przedmiotów wyposażenia i części wymontowanych z pojazdów, których ponowne użycie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego lub negatywnie wpływa na środowisko (Dz. U. nr 201, poz. 1666).
  Są nimi:

  1. Poduszki powietrzne z aktywatorami pirotechnicznymi, jednostkami kontroli elektronicznej i czujnikami,
  2. Klocki, szczęki hamulcowe,
  3. Przewody i uszczelnianie układu hamulcowego,
  4. Tłumiki układu wydechowego,
  5. Przeguby układu kierowniczego i zawieszenia,
  6. Fotele zintegrowane z pasami bezpieczeństwa lub poduszkami powietrznymi,
  7. Układ blokady kierownicy,
  8. Immobilisery wraz z transponderami sterowania elektrycznego,
  9. Urządzenia przeciwwłamaniowe i alarmowe,
  10. Elementy elektryczne i elektroniczne układów bezpieczeństwa jazdy (w szczególności: ABS, ASR);
  11. Przewody paliwowe,
  12. Filtry jednorazowe i wkłady filtra,
  13. Zawory recyrkulacji spalin,
  14. Instalacje zasilania gazem silników,
  15. Automatyczne i nieautomatyczne zestawy pasów bezpieczeństwa, łącznie z częścią pasa wykonaną z materiału, klamrami, mechanizmem służącym do zwijania pasów, aktywatorami pirotechnicznymi i mechanicznymi,
  16. Pióra wycieraczek szyb,
  17. Płyny eksploatacyjne, w szczególności: olej silnikowy, olej przekładniowy, olej do przekładni hydraulicznych, olej do układów hydraulicznych, płyn chłodzący, płyn odmrażający, płyn hamulcowy, płyn do układów klimatyzacyjnych,
  18. Konwertory katalityczne (katalizatory),
  19. Kondensatory zawierające PCB

 • Jako zakład obsługi samochodów eksploatuję również myjnię samochodową. Woda w niej wykorzystywana przechodzi przez separator, w którym zatrzymywane są zanieczyszczenia głównie ropopochodne. Okresowe usuwanie szlamów z tego separatora wykonuje firma zewnętrzna – kto jest wytwórcą odpadów pochodzących z tego urządzenia.

  2012-07-30 10:10:03

  W myśl obowiązujących przepisów tj. zgodnie z treścią art. 3 ust. 3 pkt. 22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zmianami) wytwórcą odpadów — jest każdy, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów, oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.
  Jak z powyższego wynika, tylko wówczas jeśli w umowie na wykonywanie prac polegających na czyszczeniu separatora właściciel warsztatu (myjni) zawrze zapis, że bierze na siebie odpowiedzialność za usuwane odpady będzie ich wytwórcą.

  Kategorie: O odpadach

 • W ramach prowadzenia zakładu samochodowego planuję sprowadzać spoza granic Polski samochody, nieprzydatne do użytku (np. po wypadkach) z których pełnowartościowe części zamierzam wykorzystywać przy prowadzonych przeze mnie naprawach pojazdów. Jak należy traktować przywożone pojazdy, jakie zasady obowiązują przy ich sprowadzaniu.

  2012-07-30 10:10:58

  Niesprawne samochody, które nie nadają się do eksploatacji, zawsze, w rozumieniu prawa, są odpadami. Transgraniczny obrót odpadów regulują przepisy zawarte w ustawie z dnia 29 czerwca 2007 roku o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 859, ze zmianami).
  W myśl tych przepisów na sprowadzenie do kraju odpadów należy uzyskać zezwolenie wydane przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
  Przed wydaniem zezwolenia na przywóz odpadów na teren kraju Główny Inspektor Ochrony Środowiska:
  1) występuje z wnioskiem o przedstawienie informacji dotyczącej przestrzegania przez prowadzącego działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów przepisów o ochronie środowiska — do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności związanej z gospodarowaniem odpadami, albo, jeżeli odbiorca odpadów nie będzie prowadził ich odzysku lub unieszkodliwiania, właściwego ze względu na jego miejsce siedziby albo zamieszkania;
  2) może wystąpić z wnioskiem o informację dotyczącą zgodności działalności prowadzonej przez odbiorcę odpadów z przepisami prawa regulującymi prowadzenie takiej działalności, w tym, w szczególności z przepisami o ochronie środowiska — do organu właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
  Obowiązujące prawo (ustawa z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji - (Dz. U. Nr 25, poz. 202, ze zmianami) jednocześnie mówi o tym, że pojazdy, które nie spełniają wymagań technicznych, zapewniających ochronę środowiska lub zdrowia lub życia ludzi są pojazdami wycofanymi z eksploatacji, a ich demontaż może być prowadzony wyłącznie w stacjach demontażu.
  Jak z powyższego wynika, realizacja zamysłu, o którym mowa w pytaniu jest mało prawdopodobna głównie w sytuacji jeśli właściciel warsztatu nie prowadzi równolegle stacji demontażu pojazdów, która została uwzględniona w wykazie prowadzonym przez marszałka województwa.

  Kategorie: O odpadach

 • Czy w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wytwórca odpadów komunalnych może dostarczyć je we własnym zakresie do zakładu przetwarzania odpadów. Czy potwierdzenie odbioru tych odpadów przez specjalistyczny zakład gospodarki odpadami będzie dokumentem uznawanym przez kontrolujących wykonanie obowiązków wynikających z ww. ustawy.

  2012-10-08 13:07:16

  Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewidują formy przekazania odpadów komunalnych bezpośrednio do zakładu gospodarki tymi odpadami.
  W ww. ustawie wyraźnie wskazane zostało, że: właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony jako zapewnianie utrzymania czystości i porządku m. in. przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
  1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
  2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej
  — przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
  Jak z powyższego wynika udokumentowanie dostarczenia odpadów do zakładu gospodarki odpadami, który to zakład, w rozumieniu cytowanej ustawy nie jest jednostką odbierającą odpady, nie stanowi wypełnienia obowiązku wynikającego z tej ustawy i nie może stanowić dla jednostki nadzorującej – gminy, dokumentu potwierdzającego wykonanie nałożonych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
  Reasumując: dla przestrzegania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawsze należy korzystać z pośrednictwa podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy.

 • Czy w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wytwórca odpadów komunalnych może dostarczyć je we własnym zakresie do zakładu przetwarzania odpadów. Czy potwierdzenie odbioru tych odpadów przez specjalistyczny zakład gospodarki odpadami będzie dokumentem uznawanym przez kontrolujących wykonanie obowiązków wynikających z ww. ustawy.

  2012-10-08 13:07:19

  Przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie przewidują formy przekazania odpadów komunalnych bezpośrednio do zakładu gospodarki tymi odpadami.
  W ww. ustawie wyraźnie wskazane zostało, że: właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, oraz właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony jako zapewnianie utrzymania czystości i porządku m. in. przez pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi, są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:
  1) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych lub
  2) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej
  — przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.
  Jak z powyższego wynika udokumentowanie dostarczenia odpadów do zakładu gospodarki odpadami, który to zakład, w rozumieniu cytowanej ustawy nie jest jednostką odbierającą odpady, nie stanowi wypełnienia obowiązku wynikającego z tej ustawy i nie może stanowić dla jednostki nadzorującej – gminy, dokumentu potwierdzającego wykonanie nałożonych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
  Reasumując: dla przestrzegania zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawsze należy korzystać z pośrednictwa podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy.

 • Planuję kupić działkę pod budowę warsztatu samochodowego . Wybierając działkę na co powinienem zwrócić szczególną uwagę ?

  2012-11-21 11:20:56

  W pierwszej kolejności należy ustalić zapisy planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji, w której położona jest działka, na której planowana jest lokalizacja omawianego warsztatu.
  Dokładnie zapoznać się nie tylko treścią dotyczącą możliwych do lokalizacji obiektów, ale również z wszelkimi wkluczeniami czyli rozważyć czy plan nie zakazuje posadowienia konkretnych obiektów na omawianym terenie. Dobrze jest rozpoznać możliwość odprowadzenia ścieków zarówno przemysłowych jak i socjalnych czyli ustalić czy w danym terenie istnieją sieci kanalizacyjne i w jakiej odległości od planowanego warsztatu. Nie bez znaczenia jest możliwość podłączenia do sieci energetycznej lub/i cieplnej.
  Po przeanalizowaniu ww. aspektów należałoby zażądać od sprzedającego przedstawienia wyników badania jakości gleby na działce będącej przedmiotem negocjacji. Badania te powinny być wykonane przez laboratorium akredytowane i przez to laboratorium zinterpretowane. Brak ustalenia jakości gruntu na działce, w przypadku jeśli grunt okaże się zanieczyszczony w stopniu ponadnormatywnym, może skutkować obowiązkiem podjęcia przez właściciela terenu, działań naprawczych w zakresie doprowadzenia gleby i ziemi do stanu wymaganego standardami

 • Decyzją wydaną przez organ ochrony środowiska, zostałem zobowiązany do podjęcia działań naprawczych środowiska gruntowego na terenie posesji, na której jest posadowiony warsztat naprawy samochodów. W ww. decyzji nałożony został obowiązek przeprowadzenia, przez laboratorium akredytowane, badań gruntu po zakończeniu tych działań. Czy próby do tych badań musi pobrać również laboratorium akredytowane, czy próbki te może pobrać inne laboratorium bądź ja sam ? Decyzją wydaną przez organ ochrony środowiska, zostałem zobowiązany do podjęcia działań naprawczych środowiska gruntowego na terenie posesji, na której jest posadowiony warsztat naprawy samochodów. W ww. decyzji nałożony został obowiązek przeprowadzenia, przez laboratorium akredytowane, badań gruntu po zakończeniu tych działań. Czy próby do tych badań musi pobrać również laboratorium akredytowane, czy próbki te może pobrać inne laboratorium bądź ja sam ?

  2012-11-29 21:27:12

  Obowiązek wykonania badań stanu środowiska przez laboratorium akredytowane wynika wprost z zapisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie (Dz. U. Nr 75, poz. 493, ze zmianami). W ustawie tej nie zostało jednak wskazane kto winien próbki do badań pobierać. Należy jednak podkreślić, że laboratorium wykonujące pomiary/badania powinno posiadać akredytację zarówno na wykonanie oznaczenia jak i poboru prób. W celu ujednolicenia stosowania omawianego przepisu Główny Inspektor Ochrony Środowiska w uzgodnieniu z Polskim Centrum Akredytacji określił, że pobór prób jest integralną częścią wykonywanych badań, co jest równoznaczne, że pobór prób powinien być wykonywany zgodnie z procedurami akredytacji, na tych samych zasadach, co wykonywana później analiza laboratoryjna.
  Stąd wniosek, że pobór prób gleby, po zakończeniu działań naprawczych środowiska gruntowego na terenie posesji Pana warsztatu, powinien zostać wykonany przez laboratorium akredytowane.

  Kategorie: Prawo ochrony środowiska.

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...