Zostań EKO! Jesteś wytwórcą odpoadów? Przestrzegasz obowiązku recyclingu?
Informacje
2011-03-18 05:30:41
ISO 14 001 - wdrażanie

 Pierwszym i najważniejszym krokiem wdrożenia systemu zarządzania środowiskowego jest określenie POLITYKI ŚRODOWISKOWEJ.


 Polityka środowiska stanowi deklarację zarządzającego firmą, że prowadzona działalność nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko, a ewentualny negatywny wpływ tej działalności będzie ograniczony do minimum i na bieżąco monitorowany. W polityce środowiskowej musi być zawarte zobowiązanie do ciągłego doskonalenia, przestrzegania norm i przepisów środowiskowych oraz podwyższania świadomości ekologicznej wszystkich osób uczestniczących w procesach mogących oddziaływać na środowisko. Polityka środowiskowa powinna być ogólnodostępna, upubliczniona i oczywiście podpisana przez zarządzającego firmą.

 

 Kolejnym krokiem we wdrażaniu systemu jest analiza prowadzonej działalności pod względem środowiskowym. Poprzez przegląd ekologiczny identyfikujemy ASPEKTY ŚRODOWISKOWE, czyli wszystkie czynniki oddziałujące na otoczenie - emisję zanieczyszczeń do powietrza, emisję ścieków, wytwarzanie odpadów, a także zużycie energii, wody, paliw. Na podstawie określonych zasad (opisanych w procedurze systemowej) wyznaczamy ZNACZĄCE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE, czyli te, które mają największy negatywny wpływ na środowisko. Kryteriami oceny aspektów może być zasięg jego oddziaływania (lokalny, punktowy, obejmujący obszar miasta czy innego większego obszar), wymagania prawne (czy dany aspekt podlega obowiązkowi uzyskania określonej decyzji administracyjnej itp,) oraz możliwość sterowania procesem (czyli ocena możliwości jakiegokolwiek naszego wpływu na dany aspekt). Po identyfikacji aspektów znaczącym - określamy CELE ŚRODOWISKOWE. Cel środowiskowy musi być powiązany z aspektem znaczącym i wpływać na jego monitorowanie i zmniejszanie oddziaływania na środowisko. Cel musi być mierzalny, a na jego realizację muszą być przeznaczone środki finansowe

 i wskazana osoba odpowiedzialna. Cel osiągany jest poprzez realizację ZADAŃ. Przykład:


 - prowadzimy produkcję foremek z tworzyw sztucznych metodą wtryskową z wykorzystaniem granulatu. Analizując swoją działalność stwierdzamy, że znaczącym aspektem jest wytwarzanie odpadów. Zakładamy więc, że celem środowiskowym będzie zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów o 30 %. Następnie określamy zadania, poprzez które cel ten będzie mógł zostać osiągnięty, np: zakup granulatu w większych opakowaniach zbiorczych (zmniejszenie ilości odpadów opakowaniowych), zawracanie do ponownego przerobu foremek obarczonych wadą po ich ponownym przemiale (wadliwe foremki zawrócone do przerobu jako granulat), ocena dostawców granulatu - wybór najlepszego jakościowo surowca (zmniejszenie ilości odpadów poprodukcyjnych). Wszystkie założone cele środowiskowe wraz z zadaniami, oszacowaniem ksztów ich realizacji, wskazaniem osób odpowiedzialnych i terminu ich realizacji, tworzą HARMONOGRAM DZIAŁAŃ ŚRODOWISKOWYCH.

-


Powered by: Ekoinfonet

Witaj, trwa oczekiwanie na konsultanta...